Potrzebuję pomocy!

  • Zostałeś ranny w wypadku?
  • Twój bliski zginął w wypadku?
  • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
  • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
  • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna Odszkodowania Zadośćuczynienia Renty Tomasz Rosa,
80-136 Gdańsk, ul. Kartuska 142

NIP: 583-110-59-51

Regon: 192006315

Konto: Alior Bank S.A.  27 2490 0005 0000 4500 6237 8264

Biuro czynne w dni powszednie w godzinach: 08:00 - 16:00

Tel.: +48 58 303 46 38

Infolinia: 801 120 020

Faks: +48 58 320 75 49

gdpm@gdpm.pl

www.gdpm.pl

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi oraz dokładnej analizy sprawy, prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie wizyty.

Jak dojechać

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Grupa Doradcza Prawno-Medyczna Odszkodowania Zadośćuczynienia Renty Tomasz Rosa. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@gdpm.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem lub zamiarem zawarcia umowy i dochodzeniem roszczeń, w szczególności na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 9 ust. 2 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi podjęcie działań objętych treścią zawieranej umowy. Odbiorcami danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną, technologiczną, merytoryczną, opiniodawczą oraz inne, których udział jest niezbędny do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu świadczenia usługi przez okres trwania praw i obowiązków stron w związku z prawną możliwością dochodzenia roszczeń przez obie strony.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Podmiot danych może wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych przez stronę umowy. Administrator danych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.