Potrzebuję pomocy!

 • Zostałeś ranny w wypadku?
 • Twój bliski zginął w wypadku?
 • Twoja rodzina cierpi z powodu złego stanu zdrowia bliskiego?
 • Czujesz się oszukany przez ubezpieczyciela?
 • Od wypadku nie minęło 20 lat?

BEZPŁATNIE SPRAWDZIMY TWOJĄ SPRAWĘ!

Zadzwoń do nas
801 120 020

lub

Wyślij e-mail
skorzystaj z formularza

Śmierć osoby bliskiej

Jeżeli poszkodowany stracił w wypadku osobę mu bliską, może wystąpić do sprawcy (lub jego ubezpieczyciela) o:

 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych,
 • stosowne odszkodowanie za śmierć lub uszkodzenie ciała,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • rentę obligatoryjną,
 • rentę fakultatywną.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, za zerwanie więzi uczuciowych i emocjonalnych

3 sierpnia 2008 roku weszła w życie zmiana do kodeksu cywilnego przewidująca możliwość przyznania zadośćuczynienia najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.).

Jednak już przed dniem 3 sierpnia 2008 r. również można było dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Podstawą tegoż roszczenia był art. 24 k.c. w związku z art. 448 k.c.

Za najbliższego członka rodziny uznaje się nie tylko matkę, ojca, rodzeństwo i dzieci, a także macochę, ojczyma, rodzeństwo przyrodnie oraz partnera pozostającego ze zmarłym w związku nieformalnym (konkubinacie). Zgodnie z aktualnie obowiązującym orzecznictwem do osób bliskich należą nie tylko krewni, ale też inne osoby niepołączone ze zmarłym więzami rodzinnymi, o ile istnieje między nimi stosunek bliskości. Zatem zadośćuczynienie może być przyznane nie tylko krewnym zmarłego, ponieważ pokrewieństwo nie stanowi podstawowego kryterium bliskości. Decydujące znaczenie mają nie więzy prawne a faktyczne.

Istotny tu będzie indywidualnie oceniany stopień cierpienia psychicznego, stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy i opieki osoby bliskiej, uczucia osamotnienia, bezsilności wobec trudności życiowych, stopień zażyłości, bliskości i wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny.

Jeżeli osoba bliska zmarła na skutek wypadku przed 3 sierpnia 2008 roku, to również przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę wynikającą z tej śmierci. Zgodnie, bowiem z art. 448 k.c., w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W ostatnich latach sądy zaczęły określać zadośćuczynienia po śmierci najbliższych w wysokości nawet do 230 tys. złotych dla jednego członka rodziny.

Zwrot kosztów pogrzebu

Koszty pogrzebu obejmują wszystkie wydatki związane zwyczajowo z pogrzebem, tj.:

 • koszty uroczystości pogrzebowej,
 • koszty przewozu zwłok,
 • zakup trumny,
 • zakup wieńców,
 • zapłatę za nekrologi,
 • zakup odzieży żałobnej zmarłego i żałobników,
 • wykup miejsca na cmentarzu,
 • wydatek na msze żałobne,
 • koszty wystawienia nagrobka (grobowca),
 • koszty kremacji,
 • wydatek na poczęstunek dla najbliższej rodziny.

Zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS nie podlega zaliczeniu, jako odszkodowanie od sprawcy szkody.

Renta obligatoryjna (obowiązkowa)

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego, przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Uprawnionymi do renty są osoby, którym w chwili śmierci poszkodowanego przysługiwały roszczenia alimentacyjne, a także dzieci poczęte za życia, a narodzone po śmierci poszkodowanego. Wysokość renty powinna być dostosowana do potrzeb uprawnionego oraz mieścić się w granicach zarobkowych i majątkowych zmarłego. Chodzi o zarobki i inne dochody, które zmarły mógł uzyskać, a nie jakie rzeczywiście osiągał.

Renta fakultatywna (dobrowolna)

Stosownie do treści art. 446 § 2 zdanie drugie k.c. inne osoby bliskie są uprawnione do renty po zmarłym, jeżeli zmarły dostarczał im dobrowolnie i stale środków do utrzymania, a wymagają tego zasady współżycia społecznego (np. zmarły dziadek dobrowolnie wspomagał finansowo wnuka).